FEI Tecnai Spirit

120kV Transmission Electron Microscope (TEM)

  • with Gatan Rio16 CCD camera
Go to Editor View